Добре дошли!

Добре дошли в нашия сайт! Тук ще намерите информация за нашата история, цели и дейности, екип и контакти.

Нашите дейности

Доц. Соня Тотева:

 1. Диагностициране на психични разстройства и ранни форми на зависимости.
 2. Психотерапия на зависими към алкохол, психоактивни вещества, хазарт и др.
 3. Прилагане на алтернативни методи за постигане на душевна хармония и подобрение на психичното и физическо състояние.
 4. Групова и семейна психотерапия.
 5. Водене на група от семейства по метода на проф. Худолин.
 6. Комбиниран терапевтичен метод за лица с коморбидни разстройства.

Психо- терапевтични и диагностични дейности, извършвани от клиничен психолог Даниела Найденова:

 1. Ранна диагностика на деменции
 2. Диагностика на личността – MMPI – 2, TAT
 3. Изследване на когнитивното функциониране – интелект, памет, внимание, екзекутивни функции
 4. Изследване за ТЕЛК
 5. Психотерапия на депресии
 6. Психотерапия на тревожни разстройства
 7. Психотерапия на семейства
 8. Психотерапия на зависимости- алкохол, наркотици, хазарт
 9. Групова психотерапия

Д-р Десислава Иванова предлага индивидуално и семейно консултиране и психотерапия при:

 • Зависимост към наркотици, алкохол  и хазарт;
 • Стрес, депресия, тревожност и тревожно-депресивни състояния;  
 • Последствия от психологическа травма и други негативни житейски изживявания.
 • Личностова проблематика.

Води психотерапевтични групи за зависими към хазарт, наркотици и алкохол.    

В зависимост от заявената проблематика и индивидуалните характеристики на клиента прилага терапевтичните модалности в които е обучена:

 • Мотивационно интервюиране;
 • Когнитивно – поведенческа психотерапия;
 • Десенситизация и повторна преработка на информация посредством движение на очите.
 • Семейна терапия.

Сертифицирана е и използва в работата си  следните методики:

 • Типология на алкохолната зависимост по Леш чрез стандартизиран софтуер за български условия, което позволява се прецизира  подходящият подход за интервениране на пациента според начина  на алкохолна употреба;
 • Европейския индекс за оценка степента на зависимост – сравнително кратко полу-структурирано интервю, което осигурява надеждна информация за различни страни от живота на клиента и е добра основа за планиране на адекватни интервенции в терапевтичния процес;
 • Мини интернационално  невропсихиатрично интервю, което е разработено на модули и изследва основните психиатрични разстройства.

Телефон за контакт – 0887 204 886

За нас

ИСТОРИЯ

Българската асоциация за профилактика на наркомании – БАПН, е последователка на Движението за трезвеност, създадено в началото на миналия век от проф. Август Форел, световен деец на въздържателното движение и професор в Цюрих, Швейцария. Въздържателното движение има именити дейци и последователи. Министър-председателят Александър Стамболийски е бил радетел за трезвеност и е предложил закон за затваряне на кръчмите.

Учителят Христо Димчев от Казанлък е издавал години наред вестник „Трезвеност” и е учредил през 1920 г. ученически съюзи за трезвеност в цяла България. Също така, проф. Шишманов, Тодор Влайков и проф. Асен Златаров са били радетели за въздържане и трезво поведение. В архивите се споменава и Апостола на Свободата Васил Левски. В по-ново време акад. Георги Узунов, световно известен психиатър и невролог, е провел научни изследвания за вредата от алкохола и тютюна. Той е въвел обучение в Медицинския Факултет – София по проблемите на профилактика и лечение на алкохолизма.

Седалището на Българска асоциация за профилактика на наркомании е в София. БАПН има собствен офис в къща, построена през 1938 г., дарена от заможно българско семейство.

Движението е регистрирано като „Български съюз за трезвеност” от февруари, 1992 г. с председател проф. Тодор Станкушев. На 18.04.1995 г. той се преименува в „Българска асоциация за профилактика на наркомании”. Тези промени са направени в съответствие с новото законодателство в България.

На 08.12.1998 г. след третия Конгрес на организацията е направена нова регистрация с нов Управителен Съвет и като председател на БАПН е избрана доц. Соня Тотева.
На 14.05.2002 г. Българска асоциация за профилактика на наркомании беше регистрирана като неправителствена организация в обществена полза според изискванията на закона от 2001 г. за организациите с нестопанска цел.
Последната регистрация на БАПН е от 04.01.2018 г. През месец януари 2019 г. организацията е пререгистрирана според изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

1. Превантивни мерки, фокусирани върху специфични целеви групи, особено младите и маргиналните популации
Нужно е да бъде даден висок приоритет на превантивни действия, предназначени да повишат чувствителността на целеви популации относно зависимостта от наркотици, нейните причини и последици чрез специфична информация и здравно обучение. В допълнение, нужно е да се предприемат действия за подобряване на уменията на професионалистите, пряко включени в превенцията на наркомании и в дейности за намаляване на здравните щети, вследствие на наркотици. Някои социални аспекти, които често се асоциират с употребата на наркотици, трябва да бъдат отчетени във всеки превантивен подход, тъй като те могат да усложнят извършването на ефективни действия. Те могат да включват висока степен на маргинализация и девиантно поведение.

2. Аутрич, ранна диагностика и интервенция
Чувствителността, изразяваща се в ранна диагностика на рисково поведение с употреба на наркотици от деца или млади хора, последвано от неадаптивен отговор, може да предотврати плъзване към наркотична зависимост. За да бъдат в състояние да установят проблема, заинтересованите лица трябва да могат да разпознават някои поведенчески промени, симптоматични за приема на наркотици. Отговорните лица за млади хора се нуждаят от достъп до съвет и подходящи превантивни инструменти. Членове на Управителния съвет са били ангажирани като обучители по кратки интервенции за професионалисти. Инициативи, насочени към предоставяне на съвети за учители и други в социалното обкръжение на младия човек (напр. младежки лидери и родители), засягащи признаците на евентуална употреба на наркотици от деца и млади хора, са от особено значение. Членове на БАПН са участвали в проекти за деинституционализация като обучители на професионалисти. Някои от тези членове са сертифицирани като „servant teachers” (модератори) в Клубовете на Худолин, метод за алкохолна рехабилитация, също така известен като „Клубове за алкохолици в процес на лечение”, въведен в София.

3. Социална и трудова реинтеграция
Здравните интервенции за зависимите лица трябва да бъдат придружени от социална подкрепа с цел ефективна реинтеграция в обществото. Дейности в тази област, които могат да се приложат, включват възможности за обучения в професионални умения и подкрепяне на културни програми, които чрез промотиране на здравословен начин на живот да улеснят реинтеграцията.

4. Съвместна дейност и методична помощ на движението „Анонимни алкохолици”
Управителният съвет на БАПН е ангажиран с движението АА. Приоритет в дейността на БАПН е оказване на консултативна помощ, издаване на материали и организиране на съвместни срещи с членове на АА.

Новини

Очаквайте новини, свързани с дейностите на БАПН, в скоро време.

За контакти

Можете да се свържете с нас на телефон +359 887297018 от понеделник – петък между 9 и 17 часа.